Angajari

ASISTENTĂ MEDICALĂ DE FAMILIE

Persoana angajată în funcţia de asistentă medicală de familie necesită:

-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
- să dispună de specializare în domeniul medicinii de familie;
- să cunoască limba de stat;
- să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
- să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
- să posede un scris citeţ şi caligrafic;
- să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale;
- să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

- au cetăţenia Republicii Moldova;
- au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
- cunosc limba română scris şi vorbit;
- sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
- au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
- copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae;
- copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
- 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi prezentate până în data de 15 noiembrie la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”

Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md

 

FELCER-LABORANT

Persoana angajată în funcţia de felcer-laborant necesită:

-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
- să dispună de specializare în domeniul;
- să cunoască limba de stat;
- să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
- să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
- să posede un scris citeţ şi caligrafic;
- să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

- au cetăţenia Republicii Moldova;
- au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
- cunosc limba română scris şi vorbit;
- sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
- au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
- copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae;
- copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
- 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi prezentate până în data de 15 noiembrie la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”

Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md

 
 
НАШ АДРЕС
ул. 31 Августа 1989, № 137 A
 
 
 
ВРЕМЯ РАБОТЫ

Понедельник - Пятница:8.00 - 18.00

Суббота:8.00 - 12.00
 
 
 
Записаться
Чтобы запланировать посещение специалисту или семейному врачу звонить
tel 02220-56-23
tel 02220-56-02
Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova
Universitatea de Stat de Medicimă
și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
din Republica Moldova
Compania Națională de
Asigurări în medicină
 
© 2011 IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" Logo & Website design RT Design Studio Development Artsintez Media