Angajari

ASISTENTĂ MEDICALĂ DE FAMILIE

Persoana angajată în funcţia de asistentă medicală de familie necesită:

-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
- să dispună de specializare în domeniul medicinii de familie;
- să cunoască limba de stat;
- să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
- să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
- să posede un scris citeţ şi caligrafic;
- să deţină abilităţi şi cunoştinţe generale privind acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale;
- să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

- au cetăţenia Republicii Moldova;
- au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
- cunosc limba română scris şi vorbit;
- sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
- au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
- copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae;
- copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
- 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi prezentate până în data de 15 noiembrie la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”

Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md

 

FELCER-LABORANT

Persoana angajată în funcţia de felcer-laborant necesită:

-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
- să dispună de specializare în domeniul;
- să cunoască limba de stat;
- să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
- să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
- să posede un scris citeţ şi caligrafic;
- să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.

La concurs pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:

- au cetăţenia Republicii Moldova;
- au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
- cunosc limba română scris şi vorbit;
- sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
- au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
- îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
- copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- curriculum vitae;
- copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
- 2 referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi prezentate până în data de 15 noiembrie la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”

Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md

 
 
ADRESA NOASTRĂ
31 August 1989, nr.137 A
 
 
 
PROGRAM DE LUCRU
LUNI - VINERI: 08.00 - 18.00
SÎMBĂTĂ:08.00 - 14.00
 
 
 
PROGRAMARE
Pentru programarea la medic sau solicitarea vizitei medicului de familie apelati
tel 02220-56-23 / 032 20-56-23

tel 02220-56-02 / 032 20-56-02

În cazul în care nu puteți să vă prezentați la vizita programată, vă rugăm să ne anunțați pentru anularea sau reprogramarea vizitei.Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova
Universitatea de Stat de Medicimă
și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
din Republica Moldova
Compania Națională de
Asigurări în medicină
 
© 2011 IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" Logo & Website design RT Design Studio Development Artsintez Media